Skip available courses

Available courses

Khóa học bao gồm 06 môđun được biên soạn theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành ngày 11/03/2014

  1. IU01 - Hiểu biết về CNTT cơ bản
  2. IU02 - Sử dụng máy tính cơ bản
  3. IU03 - Xử lý văn bản cơ bản
  4. IU04 - Sử dụng bảng tính cơ bản
  5. IU05 - Sử dụng trình chiếu cơ bản
  6. IU06 - Sử dụng Internet cơ bản