Skip available courses

Available courses

Khóa học bao gồm 03 môđun được biên soạn theo qui định số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành ngày 11/03/2014

  1. IU07 - Xử lý văn bản nâng cao
  2. IU08 - Sử dụng bảng tính nâng cao
  3. IU10 - Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu